Dicha reserva será de 1 en la compra de artículos en 'preventa' y 'bajo pedido esta reserva se liberará automáticamente en un plazo de 10-15 días, dependiendo de la entidad bancaria.
Si l'import de la comanda en el qual s'utilitzi un xec-regal és superior al pantallas que regala el gobierno valor del xec-regal, pot pagar-se l'import restant mitjançant targeta de crèdit, o transferència bancària.B) Producte que per error, no correspon al de la comanda : s'haurà de comunicar en un termini de 14 dies naturals.Si eliges otras financiaciones contacta con nuestro servicio de Atención al Cliente en para elegir otras fórmulas de financiación disponibles.Realització de la comanda.Queda prohibido el acceso y uso del portal a los menores de edad sin el consentimiento expreso de sus padres, no se responsabiliza de la veracidad y exactitud de los datos rellenados por el usuario y por tanto no puede constatar la edad de los.En cas d incompliment per part del client d'aquesta obligació no tindrà cap responsabilitat sobre el retard o impossibilitat de lliurament de la comanda sollicitada pel client.Així mateix, com a entitat adherida a confianÇA online i en els termes del seu Codi Ètic, en cas de controvèrsies relatives a la contractació i publicitat online, protecció de dades i protecció de menors, l'usuari podrà acudir al sistema de resolució extrajudicial de controvèrsies.Sin perjuicio de lo dispuesto en los dos párrafos anteriores, también podrás optar por ejercer tu derecho de desistimiento cumplimentando y enviando electrónicamente a la cuenta de email, el formulario de desistimiento que puedes descargarte más abajo, en cuyo caso, te comunicaremos sin demora por.Solicitar la limitación del tratamiento de sus datos: en determinadas circunstancias, usted tendrá derecho a solicitarnos la limitación del tratamiento de sus datos, en cuyo caso le informamos que únicamente los conservaremos para el ejercicio o defensa de reclamaciones tal y como queda previsto.
Los cupones/códigos no pueden ser utilizados en las tiendas físicas Fnac.
Grandes almacenes fnac espaÑA.A.U.
El termini de garantia és de dos anys des del lliurament del producte, si bé la garantia no inclou deficiències ocasionades per negligències, cops, ús incorrecte o manipulacions indegudes, cions samsung regala celulares incorrectes no efectuades per Serveis Tècnics autoritzats quan sigui procedent, etc, ni materials que estiguin.Publicitat de productes i serveis propis: fnac podrà fer-li arribar, per correu postal, correu electrònic, SMS i altres mitjans de comunicació electrònica, publicitat tant de caràcter general com adaptada a les seves característiques, de la propia entitat, relacionada amb els nostres propis productes.El tractament de les seves dades relatives a "Treballa amb nosaltres està basat en la remissió voluntària del seu Currículum Vitae i la seva conservació, en virtut de l'interès legítim.No s'admetran pagaments amb targetes que no compleixin aquest requisit.Al utilizar esta forma de pago, sólo se cobrarán los artículos enviados y en el momento de la preparación del envío.La podràs retirar amb la reserva que rebràs per mail a ladreça que tinguis registrada al teu compte.El dret de desistiment s'entén exercit dins de termini quan ens hagis enviat la comunicació relativa a l'exercici d'aquest dret abans que finalitzi el termini corresponent, en els termes indicats anteriorment.

En la resta de supòsits, així com quan la publicitat sigui de tercers, així com en la realització del perfil de les seves compres per a l'enviament d'ofertes personalitzades, el tractament estarà basat en el consentiment que degudament se li demani.
La validació de la comanda per part del client suposa expressament el coneixement i acceptació d'aquestes condicions generals de contractació com a part de la celebració del contracte.
(asia),63 1,50 / art.