Klubs Gamma Zemgales iela 31, vs, Olaine Boriss ezlovs Bardu dziesmu koncertu un festivlu organizana; atptas vakaru organizana dadu tautbu grupm; sadarbba ar citm NVO un pavaldbu. .
Skue, man paai nekdas alerijas un nepanesbas it k nav.
"Vecku kultras laboratorija" (Reistrta LR UR ) Parka iela 10 - 50, Olaine Svetlana Dabainska Biedrbas mri: Attstt brvprtg darba tradcijas kultras institcijs un lielajos paskumos, sekmjot vietjs sabiedrbas aktvku iesaisti kltrvides veidoan un tlkizgltb.
Leo no Rgas Tehnisks Universittes Liepjas fililes profesionls vidusskolas un Aleksandrs no Jrmalas Alternatvs skolas noja Dispeeri Ati Vilni.Andris Krmi, koordin NVO, intereu klubu un radoo pulciu darbbu, prrauga finanu izlietojumu, izstrd sadarbbas programmu, paskumu plnu, veic informatvi izgltojoo darbu iedzvotju vid, piedaloties lekcijs, konferencs, seminros.Atis Vilnis : "Paskums ir oti interesants, jo ikdien nesank saskarties ar da vecuma jaunieiem.Msu darbinieku atsauksmes par savu dalbu aj mums jaunaj projekt ir apskatmas zemk.Olaines angu valodas cientju klubs English Fan Club Zemgales iela 31, vs, Olaine Inese Bite Nostiprint angu sarunvalodas kursos apgto valodas zinanu un runas prasmes; aktvi piedalties klubia dalbnieku nodarbbu izvl, diskutjot par sev aktulm tmm; vkt informciju par Angliju, tikties ar cilvkiem, kas strdjui.Emls no Rgas Teikas vidusskolas noja Valdes prieksdtju Gunu Jomu.Adrese, atbildg persona, biedru skaits, tlrunis "MK-onis" (reistrta LR UR.Olaines Dmu klubs "Viktorija" Zemgales iela 31, vs, Olaine Ludmila Rodionova Attstt un stiprint sievieu aktivitti.Un zinu ka esmu pirkusi ar lielaj Deglava ielas Maxim.Biedrba "Jupes iedzvotji" (dibinta da rt) Vecmlgrvja.Sadarbba ar citm NVO.
Tad gju pie alergologa, un t teica, ka alerijas man vecum varot bt tikai no rjiem faktoriem, piemram ampna, bet no prtikas alerijm es noteikti esmu izaugusi.
Mums atva ari sorberta saldjumu, apskatjos sky veikal, tas gandrz trs reizes drgks par parastiem, turklt ari uz pusi mazk iepakojum.
Uzmumu reistr reistrti.
Ja Aleksandrs vairk gribja zint no klienta puses k uzmums darbojas un kdi procesi notiek, tad Leo bija lielka interese tiei par dispeera darbu.
NVO apvienba, nVO apvienba, olaines nevalstisks organizcijas, organizcijas nosaukums.
Nu oti mrtiecgi un zinoi jauniei.Darbs vrsts uz to, lai biedri btu informti, zinoi, aktvi, celtu gargos apvrus, attsttu intereu un amata prasmes, piedaltos cilvkam pievilcga novada veidoan.Lai tos sasniegtu biedrba organiz kultras un sporta paskumus, vides sakopanas talkas, steno apkrtnes labiekrtoanas projektus, k ar inform pavaldbu par Jupes un tuvks apkrtnes iedzvotju vajadzbm.Tan brd ari atmetu domu par prtikas alerijm.Saliedt un apvienot esoos brvprtgos, sistematizt un atbalstt viu darbu, pc iespjas kompensjot viu pau ieguldtos ldzekus, k ar piesaistt jaunus domubiedrus.Olaines pilstas politiski represto personu klubs "Atbalss" Zemgales iela 31, vs, Olaine Ritma Andersone Atbalstt savus biedrus, sniedzot tiem morlu atbalstu un informatvu paldzbu atstumtbas mazinan, imeu un paaudu stiprinan, kultrizgltb.Guna Joma : "Prieks bija satikt tik zintkrus jaunieus, kas ne tikai mekl que regalarle a tu mama de cumpleaños savu vietu dzv, bet jau 15-16 gados diezgan preczi var formult, ko vltos dzv dart un sasniegt.Latvijas Sievieu invaldu asocicijas "Aspazija" Olaines nodaa.Kautkad iepriek biju pati pie dermatologa un t teica, ka esot alerisks neirodermts.Un vl mani prsteidz tas, ka atautajos produktos tik daudz to E vielu, ka sk likties, ka tie ir daudz kaitgki veselbai.Dienu turpinja gardas kopgas pusdienas un noslguma sankana, kuras laik nas varja dalties savos iespaidos, jauns atzis, k ar saemt nelielas dvanas no TNT.Viktorija Maleniece 29889627, biedrbas mri : Piedalties Olaines novada kultras dzv, popularizt eksotisks dejas Olaines novad, veicint sadarbbu, sadraudzbu ar citiem kolektviem un Olaines eksotisko deju studijas atpazstambu citos novados.